תרומה

* כל התרומות לארגון מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה